Algemene
voorwaarden

Welkom op www.brokercloud.be.

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Brokercloud, te vinden op https://brokercloud.be/. Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf www.brokercloud.be niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan. 

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. 

Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Belgische wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door www.brokercloud.be te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Brokercloud. De meeste interactieve websites gebruiken cookies om hen in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Brokercloud en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.brokercloud.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van www.brokercloud.be voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn vastgesteld.

U mag niet:

 

Deze overeenkomst gaat in op de datum van instemming. De website biedt de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen. Brokercloud filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Commentaren weerspiegelen niet de meningen en opinies van Brokercloud, zijn agenten en/of geaffilieerden. Commentaren weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Brokercloud niet aansprakelijk zijn voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de Commentaren op deze website.

Brokercloud behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en om commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of als een inbreuk op deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt;
 • De Opmerkingen niet gebruikt zullen worden om zaken of gewoontes te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

 

U verleent Brokercloud hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven, behalve non-profitorganisaties en liefdadigheidsgroepen dewelke geen hyperlink naar onze Website mogen maken.

 

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 1. De berichtgeving van de organisatie is op geen enkele manier misleidend;
 2. De organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; 
 3. Het voordeel van de zichtbaarheid primeert voor ons en (d) de link in de context van algemene informatieverschaffing is.

 

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in de paragraaf hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar hello@brokercloud.be. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar gelinkt wordt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

 

Geen gebruik van Brokercloud's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele Website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Privacybeleid

Lees onze overeenkomst inzake privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linking beleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • Beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • Een van onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • Een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.